ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คำขวัญของโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร

 

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมครบวงจร

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

                ภายใต้ปรัชญาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร   ได้ใช้หลักในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน คือ

การศึกษา เป็นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์

            หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้ เพื่อสร้างคนให้เป็น  คนเก่ง  คนดี  อยู่ร่วมในสังคม รักความก้าวหน้า และมีความสุข

 

ทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร   ได้ยึดหลักนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้เป็นคำขวัญในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นหลักในการปฏิบัติงาน คือ

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมครบวงจร

เป็นคำขวัญมีให้กับคณะครูในโรงเรียน    ได้ช่วยกันอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเกิดวินัยในตนเอง มีความรู้ตรงตามหลักสูตร     นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาในอนาคตและแข่งขันกับผู้อื่นได้ สร้างนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ฝึกทักษะทางการกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา   ตลอดจนสร้างให้ความร่วมมือกับชุมชนให้เกิดความสัมพันธ์ รวมถึงให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมครบวงจร

                เป็นคำขวัญที่โดยมุ่งเน้นที่ให้บุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  มุ่งสร้างให้คณะครูมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความสำเร็จในทุกด้าน   และให้เป็นที่ศรัทธาของชุมชน    ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้มีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนในการนำบุตรหลานมาให้ครูได้อบรมสั่งสอน

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมครบวงจร

เป็นคำขวัญที่คณะครู นักเรียน และชุมชนได้ร่วมกันคิดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน    การประพฤติปฏิบัติ ทั้งครูและนักเรียน การเป็นครูที่ดีต้องเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์  ทั้งการปฏิบัติหน้าที่  การงานและมีคุณธรรม  บุคลากรที่มีคุณค่า    มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมทั้งการสืบทอด อนุรักษ์ และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

               

นอกจากนี้ยังได้มีคติพจน์อันเป็นข้อคิดเตือนใจแก่นักเรียน   ซึ่งถือเป็นคติพจน์ของโรงเรียน คือ  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”  ภาษาบาลี นตฺถิ  ปญฺญา สมาอาภา”  ถือเป็นคติเตือนใจให้แก่นักเรียนที่ต้องยึดถือเรื่องของการเป็นผู้มีปัญญา เพราะผู้มีปัญญาย่อมสามารถนำพาชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และสามารถปฏิบัติภารกิจใด ๆ สำเร็จได้ เสมือนดังเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต

          ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องผสมผสานแนวคิด ปรัชญาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งมีหลักการของหลักสูตร คือ

                 1. เป็นหลักสูตรการศึกษา  เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

2. เป็นหลักสูตรการศึกษา เพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                      ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด  การเรียนรู้

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบและนอกระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

 

          การจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น  นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   สภาพของชุมชนและสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดให้ไปใช้ในอนาคต และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามอัตภาพ ตลอดจนก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี