ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจันทิรา ละม้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัญชนาถ ศรีเปารยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1