ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายโกศล ละม้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมชาย เกตุพงศ์
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

เพ็ญศรี ริยาพันธ์
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวาสนา ทองแท้
หัวหน้าบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางฉวีวรรณ ศรีมุกข์
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1