ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรปฐมวัย (อนุบาล 3 ขวบ , 4 ขวบ, 5 ขวบ)
2. หลักสูตรประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)
3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)