ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุพัตรา คีรี
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ้รียนร่วม(LD)

นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ้รียนร่วม(LD)

นางสาวนิศารัตน์ เกิดสุข
ครูอัตราจ้าง

นายบัญชากิจ ริยาพันธ์
ครูพิเศษ

นายสุชาติ ทองวิเศษ
นักการภารโรง

นางเสาว์นีย์ โอยสวัสดิ์
เชฟมือทอง