ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา จะรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยวัฒน์ จิระโรจนกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจุฑารัตน์ บุญทองสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1