ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล ละม้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0810770234
อีเมล์ : koson61@hotmail.co.th
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เกตุพงศ์ (คศ.1)
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน(ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3)
เบอร์โทรศัพท์ : 0804309965,0937641669
อีเมล์ : Krusomchai2528@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี ริยาพันธ์ (คศ.3)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
ชื่อ-นามสกุล : นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์(คศ.2)
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน (ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ ศรีมุกข์(คศ.3)
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา ทองแท้ (คศ.3)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิต มลิวัลย์(คศ.3)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิรา ละม้าย (คศ.2)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ จิระโรจนกุล(คศ.1)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน(ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัญชนาถ ศรีเปารยะ(ครูผู้ช่วย)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลิตา สังข์เมฆ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน (ครูประจำชั้นอนุบาล 3)
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา คีรี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ หนูหมุน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจินดา ละม้าย
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา จะรา (คศ.2)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณภาส์ณัฐ เพ็ชร์รัตน์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑารัตน์ บุญทองสังข์ (คศ.3)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มีบัว (ครูผู้ช่วย)
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0640202026
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ ชิตร (คศ.2)
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายพัสพงค์ ทรายแก้ว
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2)
ชื่อ-นามสกุล : นางเอกมล จันทร์เรือง (คศ.1)
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชากิจ ริยาพันธ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว(เด็กพิเศษ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางปัตมา ละม้าย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ทองวิเศษ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวณีย์ โอยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เชฟมือทอง(แม่ครัว)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน