ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวชลิตา สังข์เมฆ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอรวรรณ หนูหมุน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุพัตรา คีรี
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1