ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจันทิรา ละม้าย (คศ.2)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจินดา ละม้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิศารัตน์ เกิดสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1