ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเอกมล จันทร์เรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมจิต มลิวัลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเพ็ญศรี ริยาพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1