ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรทิพย์ ชิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ้รียนร่วม(LD)