ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉวีวรรณ ศรีมุกข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวาสนา ทองแท้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสมชาย เกตุพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัตติยา รังสรรค์ศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2