ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ โอยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภนัฐ เพชรกรณ์
ตำแหน่ง : เทคนิค
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาวรากร ภักดี
ตำแหน่ง : กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายองอาจ ศักดิ์จิรพาพงษ์
ตำแหน่ง : เทคนิค
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศกร ราชพันธ์
ตำแหน่ง : ธุรการสภา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมินตรา วงศ์ณะลา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนและประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0895870803
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถพล บำเพ็ญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวันษา ยับ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธัญญะรักษ์ คเชนทร์
ตำแหน่ง : กิจกรรมห้องเรียนห้าดาว
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัญชนา ริยาพันธ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0904818942
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอ่อนทิวา มีแก้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3